กลุ่มประกันสุขภาพ (2557)
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<เมษายน 2557>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
เมษายน 2557
18 เมษายน 2557  การบันทึกบัญชีรับโอนเงินเหมาจ่ายรายหัว และหักหนี้คงค้าง ดาวน์โหลด

18 เมษายน 2557 การบันทึกบัญชี การรับโอนเงินค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดาวน์โหลด รายละเอียด

18 เมษายน 2557
ขอให้จังหวัดตรวจสอบข้อมูลค่าแรงของหน่วยบริการ  www.higthai.org

11 เมษายน 2557  เนื่องจากวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์  12 - 16  เมษายน 2557  ทางกลุ่มประกันสุขภาพ  แจ้งให้ทราบว่าจะใช้งานเวปไซต์ดังต่อไปนี้ไม่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว  FAI    >>     Planfin   >>     Unitcost           และหลังจากนั้นจะใช้งานได้ตามปกติ

9 เมษายน 2557 ขอให้ผู้มีรายชื่อตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 1 รุ่นที่ 1 <ดาวน์โหลด>

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกลุ่มประกันสุขภาพปี 2557  ตามกรอบการประเมินผลระดับสำนักกอง กำหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดังนั้นกลุ่มประกันสุขภาพจึงใคร่ขอความร่วมมือบุคลากรที่รับบริการจากกลุ่มประกันสุขภาพในสังกัดหน่วยงานตาม <รายชื่อที่แนบ> ตอบแบบสอบสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการของกลุ่มประกันสุขภาพ online  http://tempuri.org/tempuri.html  ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557 การจำแนกต้นทุนจากบัญชี LC MC CC 2556 <ดาวน์โหลด>

ด่วนที่สุด  21 มีนาคม 2557 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบบัญชี(Auditor) หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 และกำหนดการอบรม  <ดาวน์โหลด>   หนังสือตัวจริง  <ดาวโหลด>    โครงการอบรม <ดาวน์โหลด>   แบบตอบรับ    <ดาวน์โหลด>

หลักสูตร  “การตรวจสอบบัญชีสถานบริการสาธารณสุข”  4 รุ่นๆ ละ 5 วัน
    -   รุ่นที่ 1  วันที่  21 – 25  เมษายน  2557 ( เขต  4 – 6 )               รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม     ใบจองห้องพัก
    -     รุ่นที่ 2  วันที่  28  เมษายน – 2  พฤษภาคม  2557 ( เขต 1 – 2 , 8 )  รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม   ใบจองห้องพัก
    -   รุ่นที่ 3  วันที่  26 – 30  พฤษภาคม  2557  ( เขต 3 , 7 , 9 )              รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม   ใบจองห้องพัก
    -     รุ่นที่ 4  วันที่  2 – 6  มิถุนายน  2557 ( เขต 10 , 11 – 12 )         รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม  ใบจองห้องพัก  แผนที่


หลักสูตร“การบัญชีสถานบริการสาธารณสุขเบื้องต้นสำหรับผู้ตรวจสอบ”  2 รุ่นๆ ละ 2 วัน
    -   รุ่นที่ 1  วันที่  6 – 7  พฤษภาคม  2557    ( เขต 1 – 3 , 5 – 6 )          
    -     รุ่นที่ 2  วันที่  15 – 16  พฤษภาคม  2557 ( เขต 4 , 7 – 10 , 11 – 12 )  
 

หลักสูตร  “เทคนิคการตรวจสอบสถานบริการสาธารณสุขขั้นสูง”  2 รุ่นๆ ละ 2 วัน
    -    รุ่นที่ 1  วันที่  20 – 21  พฤษภาคม  2557  ( เขต 2 – 3 , 7 – 10 )    

    -    รุ่นที่ 2  วันที่  22 – 23  พฤษภาคม  2557  ( เขต 1,  4 – 6 , 11 – 12 )    

5 มีนาคม 2557   ขอให้หน่วยบริการตรวจสอบ ข้อมูลบริการไตรมาส 1 ปี 2557 เนื่องจากกลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินการมาคำนวณต้นทุนต่อหน่วย หากมีการแก้ไขให้ดำเนินการแก้ไขโดยกรอกข้อมูลบริการที่ถูกต้องใหม่  ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2557  <ดาวน์โหลด>

วันที่ 7 มีนาคม 2557 
กลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลงบทดลองปี 2557 ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2556 - ธันวาคม 2556) เพื่อคำนวณผลคะแนนงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงินจึงขอให้หน่วยงานตรวจสอบงบทดลองของหน่วยบริการให้เรียบร้อย

กุมภาพันธ์ 2557
 18 กุมภาพันธ์ 2557 หนังสือที่ สธ 0209.02/ว112 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง คู่มือการตรวจสอบรายได้และลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล  <ดาวน์โหลด> สิ่งที่ส่งมาด้วย <ดาวน์โหลด>
แบบประเมินกิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ <ดาวน์โหลด> การตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชี<ดาวน์โหลด> 

 7 กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินการดึงข้อมูลงบทดลองปี 2557 ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2556 - ธันวาคม 2556) เพื่อวิเคราะห์สถาณะทางการเงิน

 สำหรับการกรอกข้อมูลบริการ 18 รายการ หน่วยบริการที่ไม่มีรายการใด ให้ใส่เลข "0"  ถ้าท่านไม่กรอกเลข "0" จะทำให้ไม่ได้คะแนนการตรวจสอบข้อ 304

3 กุมภาพันธ์ 2557 หน่วยบริการสามารถดาวน์โหลดข้อมูลตรวจสอบเพื่อตรวจสอบผลคะแนนการสอบงบทดลองเบื้องต้น และโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลการเงินได้แล้ว หากมีปัญหาสงสัยกรุณาส่งเมล์แจ้งที่ higmoph@gmail.com

มกราคม 2557

 28 มกราคม 2557 ต้นทุนผู้ป่วยนอกและต้นทุนผู้ป่วยใน แบบ Quick Method ปี 2555 <ดาวน์โหลด>

 27 มกราคม 2557 เรื่อง การส่งผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง FAI ปี 2557 ลงวันที่ 16 มกราคม 2557 <ดาวน์โหลด>สิ่งที่ส่งมาด้วย <ดาวน์โหลด>

  สำหรับที่สั่งซื้อ Accountant@moph ไว้ขณะนี้ได้ดำเนินการส่งเสื้อให้แล้ว ผู้ใดที่ยังไม่ได้รับกรุณาติดต่อกลับ 0819085588 025901575  ผู้ใดที่โอนเงินมาในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 จำนวนเงิน 960 บาท  วันที่ 13 ธันวาคม 2556 จำนวนเงิน 800 บาท และ วันที่ 20 ธันวาคม 2556 จำนวนเงิน 3,360 บาท ยังไม่มีรายการสั่งเสื้อกรุณาติดต่อกลับด่วน 

  23 มกราคม 2557 รายชื่อหน่วยบริการที่ยังไม่ส่งข้อมูลผู้รับผิดชอบงานด้านประกันสุขภาพและงานการเงินการคลัง<ดาวน์โหลด>

 3 มกราคม 2557 กลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลประมาณการายได้-ค่าใช้จ่ายปี 2557 (Planfin) ในวันที่ 8 มกราคม 2557  
 
2 มกราคม 2557  คำอธิบายข้อมูลบริการ  <ดาวน์โหลด>

ธันวาคม 2556

 26 ธันวาคม 2556 ข้อมูลคะแนนตรวจสอบงบการเิงินและข้อมูลงบวิเคราะห์ทางการเงิน ถ้าดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่ จะประกาศหน้าเว็บไว้ให้ทราบภายในเดือนมกราคม 57 

 26 ธันวาคม 2556 เลื่อนกำหนดส่งงบแม่ข่ายถึงวันที่ 3 มกราคม 2557 และงบลูกข่ายเลื่อนกำหนดส่งถึงวันที่ 8 มกราคม 2557

20 ธันวาคม 2556 แก้ไขรายการผังบัญชีภาคสุขภาพ 2557 <ดาวน์โหลด>  ผังบัญชีภาคสุขภาพ 2557 <ดาวน์โหลด>

สำหรับผู้ที่่สังซื้อ Accoutant@moph แล้วยังไม่ได้รับการติดต่อกลับ กรุณาติดต่อกลับ 0819085588 โดยด่วน

16 ธันวาคม 2556 งบประจำเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ให้ส่ง ภายใน 31 ธันวาคม 2556  

12 ธันวาคม 2556 คำอธิบายข้อมูลบริการ <ดาวน์โหลด>
 
12 ธันวาคม 2556 หน่วยบริการปีงบประมาณ 2557 <ดาวน์โหลด>  

ด่วนที่สุด  ตามที่กลุ่มประกันสุขภาพแจ้งเวียนหนังสือที่ สธ 0209.02/ว 536 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 เรื่อง การปรับปรุงผังบัญชีภาคสุขภาพและวิธีการบันทึกบัญชีของหน่วยบริการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2557 และดำเนินการจัดประชุมชี้แจงตามโครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีหน่วยบริการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2557 จำนวน 6 รุ่น ระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2556 และชี้แจงแรื่องการปรับปรุงรายการบัญชี ณ 30 กันยายน 2556 นั้น เมื่อกลุ่มประกันสุขภาพประมวลผลข้อมูล ณ 30 กันยายน 2556 มีโรงพยาบาลที่ไม่ดำเนินการปรับปรุงตามรายชื่อที่แนบมานี้  <ดาวน์โหลด> จึงขอให้โรงพยาบาลที่มีรายชื่อดังกล่าวดำเนินการปรับปรุงแล้วส่งข้อมูลงบทดลองใหม่ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2556

 6 ธันวาคม 2556 หนังสือที่ สธ 0209.02/ว638 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2556 เรื่อง ให้ถือปฏิบัติตามผังบัญชีภาคสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขปี 2557 <ดาวน์โหลด>

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2557 <ดาวน์โหลด>
ประกาศ
วันที่ 6 ธันวาคม 2556  กลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลงบทดลองปี 2556 ไตรมาส 4 (ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) เพื่อคำนวณผลคะแนนงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงินจึงขอให้หน่วยงานตรวจสอบงบทดลองของหน่วยบริการให้เรียบร้อย

ข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
 แบบฟอร์มการสั่งเสื้อ Accountant@moph ดาวน์โหลด แบบเสื้อ ดาวน์โหลด ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2556 ขอแก้ไข Emai เป็น numkhang_sere@hotmail.
แนวทางการปรับปรุงรายการบัญชี ณ 30 กันยายน 2556  <ดาวน์โหลด>
ผังบัญชีภาคสุขภาพปีงบประมาณ 2557  ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2557   ดาวโหลด

 ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีหน่วยบริการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 นำคู่มือบัญชีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เล่มสีเขียว) และเครื่องคิดเลขมาในวันอบรมด้วย

 5 พฤศจิกายน 56 หนังสือ สธ 0209.03/ว578 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เรื่องขอเชิญเ้ข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีหน่วยบริการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 Download
 กำหนดการอบรม Download โครงการอบรม Download 

 กรุณาช่วยส่งแฟกซ์มาที่เบอร์ 02-5902417 หรือ 02-5901567 หรือส่งมาที่ E-maill suphunsa_ple@hotmail.com

รุ่น 1 วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
 
รุ่น 2 วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ (ซอยวิภาวดี 64) กรุงเทพฯ

รุ่น 3 วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

รุ่น 4 วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

รุ่น 5 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แกรนด์ฮาเวิร์ด กรุงเทพฯ

รุ่น 6 วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

 กรอบเบื้องต้นในการตรวจสอบแผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่ายปี 2557 โดย CFO ระด้บเขต Download

 ผังบัญชีปีงบประมาณ 2557 Download
ข้อมูลน่าสนใจ 
ภาพกิจกรรม 


 

กลุ่มประกันสุขภาพ
88/20 ถนนติวานนท์  นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  ,0 2590 2416 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  higmoph@gmail.com
 
free statistics